Všeobecné Podmienky Používania

Podmienky používania Jubeo.sk1. Podmienky

Prístupom na webovú stránku https://jubeo.sk súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto zmluvné podmienky, všetky platné zákony a predpisy a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s žiadnym z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo pristupovať k tejto stránke. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené platnými autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach.

2. Použite licenciu

Povolenie na dočasné prevzatie jednej kópie materiálov (informácie alebo softvér) na webových stránkach spoločnosti Jubeo.sk slúži iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva a podľa tejto licencie nemôžete:

upravovať alebo kopírovať materiály;

- používať materiály na akýkoľvek komerčný účel alebo na akýkoľvek verejný displej (komerčný alebo nekomerčný); - pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne spracovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach Jubeo.sk; - odstrániť akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke notácie z materiálov; alebo - preniesť materiály na inú osobu alebo "zrkadliť" materiály na akomkoľvek inom serveri.

Táto licencia bude automaticky ukončená, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a môže byť kedykoľvek ukončená prevádzkovateľom Jubeo.sk. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť akékoľvek stiahnuté materiály vo vašom vlastníctve, či už v elektronickom alebo tlačenom formáte.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

Materiály na webových stránkach Jubeo.sk sú poskytované na základe "ako je". Spoločnosť Jubeo.sk neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto odmieta a ruší všetky ostatné záruky vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na určitý účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.

Spoločnosť Jubeo.sk okrem toho nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyjadrenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na stránkach, ktoré sú na tejto stránke spojené.

4. Obmedzenia

Spoločnosť Jubeo.sk ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nebudú zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisk alebo v dôsledku prerušenia obchodu) vyplývajúce z použitia alebo neschopnosti používať materiály na stránkach Jubeo.sk webovú stránku, a to aj v prípade, že Jubeo.sk alebo splnomocnený zástupca spoločnosti Jubeo.sk boli oboznámení s možnosťou takejto škody ústne alebo písomne. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Presnosť materiálov

Materiály uvedené na webových stránkach spoločnosti Jubeo.sk môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Spoločnosť Jubeo.sk nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojej webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. Spoločnosť Jubeo.sk môže kedykoľvek bez oznámenia vykonať zmeny v materiáloch na svojich webových stránkach. Avšak spoločnosť Jubeo.sk sa nezaoberá žiadnymi záväzkami na aktualizáciu materiálov.

6. Odkazy

Spoločnosť Jubeo.sk nepreverovala všetky stránky prepojené na jej webové stránky a nenesie zodpovednosť za obsah týchto prepojených stránok. Začlenenie akéhokoľvek odkazu neznamená schválenie lokality spoločnosťou Jubeo.sk. Používanie takejto prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy

Spoločnosť Jubeo.sk môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia revidovať tieto zmluvné podmienky pre svoje webové stránky. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto podmienok služby.

8. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a neodvolateľne sa vystavujete výhradnej jurisdikcii súdov v tomto štáte alebo mieste.