Budvar 10 %, 0,5 l, Tesco -38% 0,49 €

Budvar 10 %, 0,5 l